Pozvánka VČS 18.2.2024 

18.01.2024

V neděli 18. 2. 2023 od 9:00 se bude na Sokolovně v Moravské Nové Vsi konat výroční členská schůze rybářského spolku Moravská Nová Ves.

Program schůze:

  • Zahájení
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023
  • Cena povolenky na rok 2025
  • Zpráva kontrolní a revizní komise
  • Plán činnosti na rok 2024
  • Rozpočet na rok 2024
  • Diskuse
  • Závěr

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

Výbor spolku M. N. Ves.

Pokud se do 9:00 nedostaví nadpoloviční většina členů spolku, bude se o 15 minut později konat náhradní členská schůze pobočného spolku, která je s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu schopna se usnášet.